Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HIỆN NAY
Ngày cập nhật 20/04/2021

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HIỆN NAY

Cải cách hành chính nhà nước có vai trò rất quan trọng nhằm sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính nhà nước, giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích của Nhân dân.

Xác định cải cách hành chính  là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của xã, Hương Toàn quyết tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm từng bước hướng đến xây dựng một nền hành chính trong sạch phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đảm bảo hiện đại, công khai, minh bạch, thuận tiện, thông suốt, hiệu quả; lấy sự hài lòng của tổ chức và công dân làm thước đo hiệu quả của cải cách hành chính. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, công tác cải cách hành chính trên địa bàn toàn  xã đã có những chuyển biến tích cực, kết quả đạt được khá toàn diện trên cả 06 lĩnh vực của cải cách hành chính. Các nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính đã được triển khai đồng bộ, kịp thời đến từng cán bộ, công chức. Việc kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính được tổ chức thực hiện thường xuyên, đúng kế hoạch, có hiệu quả. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác xây dựng, ban hành và rà soát văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành kịp thời, thường xuyên, có chất lượng, nhất là xây dựng, ban hành được nhiều cơ chế, chính sách thiết thực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn đã nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý hành chính nhà nước.

 

Bộ phận tiếp nhận một cửa của UBND xã Hương Toàn được xây dựng  đảm bảo diện tích rộng, thoáng mát, bố trí phù hợp, tạo điểm nhấn, cảnh quan, môi trường hành chính lịch sự, gần gũi với tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng, việc chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính hiện nay vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như:  Công tác tham mưu, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, tình trạng nợ đọng văn bản vẫn còn. Việc xây dựng vị trí việc làm còn gặp nhiều khó khăn. Công tác phối hợp công tác giữa các ngành và cán bộ, công chức có lúc chưa đồng bộ dẫn đến tình trạng bị động, vướng mắc trong xử lý công việc, kéo dài thời gian thực hiện công việc.

 

Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại nhằm thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn xã, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp sau đây:

 

Một là, nâng cao nhận thức của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, vai trò của người đứng đầu về cải cách hành chính nhà nước. Tiếp tục coi cải cách hành chính là nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2020 – 2025  nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu công vụ; cải cách tổ chức bộ máy, cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao chất lượng dịch vụ công nhằm giảm phiền hà, thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chương trình cải cách hành chính Nhà nước trong hệ thống chính trị và ngoài xã hội nhằm tạo nhận thức đầy đủ và sâu sắc trong từng cán bộ và nhân dân. Phối hợp chặt chẽ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công cuộc cải cách hành chính. Các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo phối hợp hiệu quả hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao; đổi mới tư duy và hành động, đẩy mạnh triển khai các mô hình, giải pháp mới, các cách làm hay, có hiệu quả của các cơ quan, địa phương khác.

 

Thứ ba, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của uỷ ban nhân dân cấp xã, nhất là hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước theo Nghị quyết TW 6, khoá XII. Tập trung hoàn chỉnh các nội dung về vị trí việc làm trong các đơn vị, địa phương đảm bảo đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhất là bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt ; bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho đội ngũ công chức.

 

Thứ tư, tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế kiểm tra, thanh tra việc thực thi công vụ của đội ngũ công chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Xử lý nghiêm người vi phạm và khen thưởng kịp thời người thi hành xuất sắc nhiệm vụ. Có cơ chế pháp lý hữu hiệu đối với các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp.

 

Hồ Quỳnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 97.363
Truy cập hiện tại 36