Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/11/2023

Ngày 13/11/2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  đã ban hành Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và thay thế Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

Đối tượng áp dụng: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (viết tắt là Sở, ban, ngành); Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế (sau đây viết tắt là UBND cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là UBND cấp xã); Người có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;  Cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính.

Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị : Tuân thủ pháp luật; đảm bảo quyền được phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức;. Công khai minh bạch về thẩm quyền tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; địa chỉ cơ quan, số điện thoại chuyên dùng, địa chỉ email, địa chỉ Cổng thông tin điện tử, địa chỉ Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (sau đây gọi chung là Hệ thống phản ánh kiến nghị); Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị theo đúng thẩm quyền; Quy trình tiếp nhận, xử lý cụ thể, rõ ràng, thống nhất và đảm bảo sự phối hợp trong xử lý phản ánh, kiến nghị của các cơ quan hành chính nhà nước.

Cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị: Cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: Cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn Thừa Thiên Huế: Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Địa chỉ: số 16 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Số điện thoại tiếp nhận qua Tổng đài Hue-S: 19001075 (Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế).

Địa chỉ thư điện tử: kstthc@thuathienhue.gov.vn; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: https://thuathienhue.gov.vn; Cổng Dịch vụ công quốc gia (Mục Phản ánh, kiến nghị) tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.

Quy trình chung: Tiếp nhận, phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý: Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đăng nhập vào Hệ thống phản ánh kiến nghị để cập nhật, tiếp nhận, phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức gửi đến bằng văn bản, điện thoại, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia và chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyển xem xét, xử lý; Xử lý phản ánh, kiến nghị: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đăng nhập vào Hệ thống phản ánh kiến nghị để tiếp nhận, xử lý và cập nhật kết quả hoặc tiến độ xử lý phản ánh, kiến nghị vào Hệ thống; Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị: Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đăng nhập vào Hệ thống phản ánh kiến nghị để kiểm tra, cập nhật công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị.

Thời hạn tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; UBND các xã, phường, thị trấn phải thường xuyên đăng nhập vào Hệ thống phản ánh kiến nghị (https://pakn.dichvucong.gov.vn) để theo dõi, tiếp nhận các phản ánh kiến nghị do Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến và kịp thời xử lý theo quy 8 định.

Thời hạn tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý: trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức Văn phòng UBND tỉnh chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị:  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị do Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền phải xem xét, xử lý.;Trường hợp hết thời hạn mà chưa xử lý xong, các cơ quan xử lý phản ánh, kiến nghị thực hiện cập nhật tiến độ xử lý vào Hệ thống phản ánh kiến nghị và định kỳ cứ sau 05 ngày làm việc, gửi kết quả hoặc tiến độ xử lý tiếp theo đến hộp thư điện tử kstthc@thuathienhue.gov.vn để Văn phòng UBND tỉnh cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống phản ánh kiến nghị.

Trong thời gian 02 ngày làm việc sau khi có kết quả xử lý các cơ quan, đơn vị, địa phương phải cập nhật kết quả vào Hệ thống phản ánh kiến nghị để trả lời cho người dân, doanh nghiệp và thực hiện việc công khai theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2023.

 

Tập tin đính kèm:
Ái Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 117.962
Truy cập hiện tại 8