C:\Fportal\HuongTra\huongtoan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022
Ngày cập nhật 21/04/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        XÃ HƯƠNG TOÀN                           Độc lập Tự do - Hạnh phúc

 

       
 
   
 

 

    

    Số: 20/KH-UBND                   Hương Toàn, ngày 17 tháng 01 năm 2021

 

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

trên địa bàn xã Hương Toàn

 

 
 

 

Thực hiện kế hoạch số: 17/KH-UBND ngày 06/01/2022 của UBND thị xã Hương Trà về Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022 trên địa bàn thị xã Hương Trà, UBND xã Hương Toàn xây dựng Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022 trên địa bàn xã như sau:

        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

        1. Mục đích

- Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

- Làm chuyển biến mạnh mẽ hơn tư duy của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước đối với phương thức sử dụng công nghệ thông tin và chữ ký số cá nhân chuyên dùng trong giải quyết, phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của xã; Nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan giải quyết TTHC và phát huy quyền giám sát của các cá nhân, tổ chức theo quy định đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, kịp thời, chính xác trong giải quyết TTHC.

- Chuyển đổi số dịch vụ công với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Yêu cầu

- Nội dung của kế hoạch bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC theo quy định; đồng thời chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả.

- Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể xã trong quá trình thực hiện và dự kiến sản phẩm.

- Chủ tịch UBND xã quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, xác định công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của địa phương; đề cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện giải quyết TTHC góp phần giảm tối thiểu chi phí tuân thủ TTHC cho các cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát TTHC với việc thi đua khen thưởng; xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm soát TTHC.

- Huy động sự tham gia, phối hợp của các đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

1. Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn xã; các nhiệm vụ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; trong đó, tập trung vào thực hiện tốt công tác công bố, công khai TTHC theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

2. Thường xuyên rà soát, thống kê, đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ. Tăng cường ứng dụng CNTT và công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ; tích hợp các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ có nội dung thông tin trùng lặp; cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ TTHC.

3. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo 100% thủ tục mới ban hành được đánh giá tác động theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC.

4. Tăng cường công khai, minh bạch TTHC và thực hiện đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC góp phần xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

5. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương; tăng cường việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại Bộ phận Một cửa các cấp; xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tụy phục vụ Nhân dân.

6. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về cải cách TTHC trên địa bàn xã.

7. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, tập trung kiểm tra việc công khai và giải quyết TTHC tại các cơ quan; việc tuân thủ quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết TTHC.

9. Triển khai và thực hiện tốt chiến lược 4 không - 1 có “Làm việc không giấy tờ; Hội họp không tập trung; Dịch vụ công không gặp mặt; Thanh toán không tiền mặt; Dữ liệu có chuyển đổi số” kết hợp với đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch cụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

 (Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo).

   III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các ban, ngành, đoàn thể xã triển khai thực hiện.

2. Để đảm bảo tiến độ thời gian thực hiện Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị được giao là cơ quan chủ trì chủ động triển khai thực hiện các công việc được phân công; các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp tốt với cơ quan chủ trì trong việc triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan.

3. Trên cơ sở nguồn kinh phí của UBND xã; Văn phòng HĐND và UBND xã, tham mưu thực hiện kinh phí theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh về Quy định mức chi các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giao trách nhiệm cho Văn phòng HĐND và UBND xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ban, ngành,đoàn thể xã thực hiện kế hoạch này; trong quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND xã xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- UBND thị xã (để báo cáo);                                               CHỦ TỊCH

- CT, các Phó CT UBND xã;                           

- Các ban, ngành, ĐT xã;

- Cán bộ, CC xã;                                                                             

- Lưu: VT.

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI

CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022

STT

Nội dung, nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị  phối hợp

Kết quả

Thời gian thực hiện

A.     Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC

 1.  

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC và các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát TTHC năm 2022

Văn phòng HĐND và UBND xã

Các ban ngành, đoàn thể xã

 

Kế hoạch

Tháng 12/2021 đến 1/2022

 1.  

Ban hành các quy định tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã, phường (nếu có hướng dẫn  của UBND tỉnh, thị xã)

Văn phòng HĐND và UBND xã

Các ban ngành, đoàn thể xã

 

 

 

Quyết định

Sau khi UBND tỉnh, thị xã ban hành

 1.  

Thực hiện Quy định hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã. (nếu có hướng dẫn  của UBND tỉnh, thị xã)

Văn phòng HĐND và UBND xã

Văn phòng HĐND và UBND xã

 

 

 

Quyết định

Sau khi UBND tỉnh, thị xã ban hành

 1.  

Thực hiện Quy định về mức chi phục vụ các hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. (nếu có hướng dẫn  của UBND tỉnh, thị xã)

Văn phòng HĐND và UBND xã

Văn phòng HĐND và UBND xã

 

 

 

Quyết định

Sau khi UBND tỉnh, thị xã ban hành

B. KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

I.

Kiểm soát quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND xã (trường hợp được luật giao)

 1.  

Tham gia ý kiến về TTHC đối với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND xã

Văn phòng HĐND và UBND xã

Các ban ngành, đoàn thể xã

 

Văn bản tham gia ý kiến đối với quy định về TTHC trong Dự thảo

Thường xuyên trong năm

 1.  

Thẩm định quy định về TTHC đối với các văn bản QPPL có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND xã.

Bộ phận Tư pháp

 

 

Báo cáo thẩm định

Thường xuyên trong năm

II.

Kiểm soát việc công bố thủ tục hành chính

 1.  

Đôn đốc việc rà soát văn bản QPPL  để thực hiện công bố bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ TTHC.

Văn phòng HĐND và UBND xã

Các ban ngành, đoàn thể xã

 

 

Công văn

Thường xuyên trong năm

 1.  

Thực hiện cập nhật, công bố công khai TTHC trên Trang thông tin điện tử của xã.

 

Văn phòng HĐND và UBND xã

Bộ phận  KS TTHC, CNTT

 

Thường xuyên trong năm

 1.  

Thực hiện niêm yết, công khai TTHC tại trụ sở cơ quan và cập nhật trên Trang thông tin điện tử của xã.

Các ban, ngành, đoàn thể xã và công chức phụ trách KS TTHC

 

 

TTHC được công khai

Thường xuyên trong năm

 1.  

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào thực hiện giải quyết TTHC.

Các ban ngành và bộ phận chuyên môn xã

Bộ phận  KS TTHC, CNTT

 

 

Quy trình

Thường xuyên trong năm

III.

Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã

 1.  

Tổ chức việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC theo quy trình một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa xã theo quy định.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã

Các ban ngành, bộ phận chuyên môn cấp xã

 

Thường xuyên

IV.

Rà soát các quy định hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính

 1.  

Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021

Văn phòng HĐND và UBND xã

Các ban ngành cấp xã và các bộ phận chuyên môn

 

 

Kế hoạch

Tháng 1/2022

 1.  

Thực hiện rà soát TTHC theo kế hoạch đã được phê duyệt

Các ban ngành cấp xã và các bộ phận chuyên môn

 

 

Các biểu mẫu

Tháng 01-6

 1.  

Báo cáo kết quả rà soát và trình phương án đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính

Các ban ngành cấp xã và các bộ phận chuyên môn

 

 

Báo cáo

Trước 30/6

 1.  

Tổ chức rà soát độc lập các TTHC theo kế hoạch

Văn phòng HĐND và UBND xã

Các ban ngành cấp xã và các bộ phận chuyên môn

Biểu mẫu rà soát

Tháng 7-9

 1.  

Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát năm 2020 và đề xuất UBND tỉnh, thị xã thông qua phương án đơn giản hóa TTHC (nếu có)

Văn phòng HĐND và UBND xã

Các ban ngành cấp xã và các bộ phận chuyên môn

 

 

Báo cáo

Tháng 10

V.

Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính

 1.  

Nghiên cứu, chủ động đề xuất, tổ chức thực hiện các sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Các ban ngành cấp xã và các bộ phận chuyên môn

Văn phòng HĐND và UBND xã

Các văn bản đề xuất sáng kiến, giải pháp

Thường xuyên trong năm

VI.

Tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến, nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính

 1.  

Thực hiện công khai địa chỉ, email, số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Các ban ngành cấp xã và các bộ phận chuyên môn

 

 

Thường xuyên trong năm

 1.  

Đăng nhập thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các bộ phận chuyên môn có thực hiện TTHC tại xã.

Văn phòng HĐND và UBND xã

Các ban ngành cấp xã và các bộ phận chuyên môn

 

Theo hướng dẫn của bộ phận Kiểm soát TTHC –VP UBND tỉnh, thị xã.

 1.  

Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính và tham mưu chuyển bộ phận liên quan để xử lý

Văn phòng HĐND và UBND xã

Các ban ngành cấp xã và các bộ phận chuyên môn

Văn bản chuyển xử lý

Thường xuyên trong năm

 1.  

Xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính

Các ban ngành cấp xã và các bộ phận chuyên môn có liên quan

 

Báo cáo kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị

Thường xuyên trong năm

 1.  

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Văn phòng HĐND và UBND xã

 

 

Sau khi có kết quả giải quyết

 1.  

Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính (nếu có)

Các ban ngành cấp xã và các bộ phận chuyên môn có liên quan

 

Đối thoại trực tiếp hoặc trực tuyến

6 tháng/lần

VII. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

 1.  

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức đối với cán bộ, công chức về công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC.

Văn phòng HĐND và UBND xã

Các ban ngành cấp xã và các bộ phận chuyên môn có liên quan

Tin, bài, phóng sự (nếu có)

Hàng tháng

2

Tổ chức tự kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan.

Văn phòng HĐND và UBND xã

Các ban ngành cấp xã và các bộ phận chuyên môn có liên quan

Báo cáo

Theo Kế hoạch của đơn vị

3

Tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định về kiểm soát thủ tục hành chính (nếu có)

Văn phòng HĐND và UBND xã

Các ban ngành cấp xã và các bộ phận chuyên môn có liên quan

 

Thường xuyên

VIII.  NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC

 1.  

Kiện toàn hệ thống công chức đầu mối của xã gửi UBND thị xã phê duyệt (nếu có)

Văn phòng HĐND và UBND xã

Các CB, CC được giao nhiệm vụ

Quyết định

Tháng 01, tháng  6

 1.  

Tham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính do tỉnh, thị xã tổ chức (theo kế hoạch của UBND tỉnh, thị xã)

Văn phòng HĐND và UBND xã

Các ban ngành cấp xã và các bộ phận chuyên môn có liên quan

Giấy mời

Năm 2022

(nếu có)

IX.    CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

 1.  

Báo cáo về kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC của xã

Văn phòng HĐND và UBND xã

 

Báo cáo

Hàng quý và đột xuất khi có yêu cầu

 1.  

Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC của xã.

Văn phòng HĐND và UBND xã

 

Báo cáo của UBND xã

Hàng quý và đột xuất khi có yêu cầu của UBND tỉnh, thị xã

           

                                                                                         UBND XÃ HƯƠNG TOÀN

 

Tập tin đính kèm:
Ái Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 93.984
Truy cập hiện tại 122