Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo về việc thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2020
Ngày cập nhật 11/06/2020

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ HƯƠNG TOÀN

 

 
 
 

Số: 235/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc


Hương Toàn, ngày 11 tháng 6 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2020

 

 
 

 

         

Căn cứ quyết định số 94/2017/QĐ- UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đó lộ trình thu cụ thể từng năm như sau:

1. Hộ kinh doanh:

- Nhóm 1: Hộ gia đình kinh doanh dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng, sản xuất chế biến các loại thực phẩm, gia công hàng thủ công. Năm 2018 thu 43.000 đồng; năm 2019 thu 65.000 đồng; năm 2020 thu 86.000 đồng; năm 2021 thu 108.000 đồng và đến năm 2022 thu 130.000 đồng.

- Nhóm 2: Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh các mặt hàng khác: Năm 2018 thu 29.000 đồng; năm 2019 thu 45.000 đồng; năm 2020 thu 61.000 đồng; năm 2021 thu 77.000 đồng và đến năm 2022 thu 92.000 đồng.

2. Hộ dân cư: Năm 2018 thu 20.000 đồng; năm 2019 thu 30.000 đồng; năm 2020 thu 42.000 đồng; năm 2021 thu 53.000 đồng và đến năm 2022 thu 64.000 đồng.

Tuy nhiên, trong năm 2020 do nhiều yếu tố khách quan tác động như thủ tục, hồ sơ để chuyển đổi mô hình thu gom, xử lý rác thải … và nhất là do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp nên UBND xã chưa tiến hành triển khai thu theo kế hoạch đã đề ra.

Nay UBND xã Hương Toàn thông báo giá dịch vụ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn theo Quyết định số 94/2017 của UBND tỉnh và lịch thu tiền giá dịch vụ năm 2020, như sau.

1. Giá dịch vụ năm 2020:

- Hộ kinh doanh nhóm 1:       86.000 đồng/tháng

- Hộ kinh doanh nhóm 2:       61.000 đồng/tháng

- Hộ dân cư:                           42.000 đồng/tháng

2. Để đảm bảo thu tiền giá dịch vụ theo quy định và kế hoạch đề ra, UBND xã xây dựng lịch thu cụ thể như sau:

- Từ ngày 10 đến ngày 20/6/2020: Thu tiền giá dịch vụ của tháng 6 và phụ thu thêm tháng 1 năm 2020.

- Từ ngày 10 đến ngày 20/7/2020: Thu tiền giá dịch vụ của tháng 7 và phụ thu thêm tháng 2 năm 2020.

- Từ ngày 10 đến ngày 20/8/2020: Thu tiền giá dịch vụ của tháng 8 và phụ thu thêm tháng 3 năm 2020.

- Từ ngày 10 đến ngày 20/9/2020: Thu tiền giá dịch vụ của tháng 9 và phụ thu thêm tháng 4 năm 2020.

- Từ ngày 10 đến ngày 20/10/2020: Thu tiền giá dịch vụ của tháng 10 và phụ thu thêm tháng 5 năm 2020.

- Từ ngày 10 đến ngày 20/11/2020: Thu tiền giá dịch vụ của tháng 11.

- Từ ngày 10 đến ngày 20/12/2020: Thu tiền giá dịch vụ của tháng 12.

Trên đây là thông báo của UBND xã về giá dịch vụ và lịch thu giá dịch vụ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt năm 2020. Đề nghị bà con nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện để góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh – sạch – đẹp./.

 

Nơi nhận:

- Đài truyền thanh (Thông báo);

- Lưu.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

              Nguyễn Hồng Toàn

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Ái Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 83.230
Truy cập hiện tại 2