C:\Fportal\HuongTra\huongtoan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 3 tháng đầu năm 2019 của xã Hương Toàn
Ngày cập nhật 20/03/2019

Trong thời gian qua UBND xã đã tích cực, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa hiện đại trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước 

Chính vì vậy công tác CCHC luôn được lãnh đạo các cấp quan tâm và coi trọng. UBND xã đã tổ chức và triển khai các văn bản về CCHC của các cấp và đã chủ động triển khai thực hiện cụ thể các nhiệm vụ CCHC phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan; trong đó xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, làm tốt công tác CCHC là nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết các TTHC.

Trên cơ sở đó UBND xã đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về công tác cải cách hành chính  năm 2019. Theo đó, kế hoạch được xây dựng đảm bảo các mục tiêu: Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, giảm tối đa thời gian, chi phí của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn xã; nâng cao trách nhiệm, kỹ năng giải quyết các TTHC của cán bộ công chức; tạo cơ chế thống nhất trong phối hợp giữa các bộ phận và giữa các cán bộ công chức trong cơ quan, bảo đảm giải quyết công việc hiệu quả và chất lượng cao.

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, phổ biến, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác CCHC luôn được quan tâm, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, công chức. Ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 28/12/2018  về tuyên truyền CCHC năm 2019; phối hợp với đài truyền thanh thị xã tiếp sóng, phát sóng chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh đặc biệt là tuyên truyền về CCHC.  Ngoài ra, UBND xã đã tuyên truyền về CCHC tại cơ quan qua các hình thức: đưa thông tin trên mạng nội bộ; viết tin, bài cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, buổi sinh hoạt của các đoàn thể.

Đối với việc thực hiện Quy định về gửi nhận văn bản trên môi trường mạng trong các cơ quan hành chính nhà nước nhằm tăng cường trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước đã mang lại hiệu quả tích cực; đôn đốc các bộ phận thực hiện xử lý, điều hành trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo quy định. 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đã tiếp nhận tổng số hồ sơ là: 1.891 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch: 1.464 hồ sơ; lĩnh vực LĐTB xã hội: 37 hồ sơ; lĩnh vực Địa chính: 32 hồ sơ; lĩnh vực Văn phòng: 450 hồ sơ). Trong đó có 108 hồ sơ có ghi giấy hẹn và 1.837 hồ sơ giải quyết trong ngày không ghi giấy hẹn; Hồ sơ đã giải quyết trước hẹn: 86 hồ sơ, đã giải quyết đúng hẹn 1.800 hồ sơ; Hồ sơ đang giải quyết: 5 hồ sơ

Thời gian tới UBND xã tiếp tục  tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính:

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước nhằm nâng cao trình độ, kiến thức năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực cải cách hành chính.

Tiếp tục nâng cao văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp trong cơ quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm giờ làm việc hành chính

Tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách hành chính.

 Tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đúng kế hoạch. Tăng cường sử dụng email công vụ, áp dụng chữ ký số trong trao đổi công việc

 

Ái Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 99.932
Truy cập hiện tại 217