C:\Fportal\HuongTra\huongtoan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Biện pháp phòng trừ bệnh khám lá sắn
Ngày cập nhật 26/02/2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:  568/UBND-NN                        Hương Trà, ngày 25 tháng  02  năm 2020

   V/v tập trung chỉ đạo quyết liệt các

biện pháp phòng trừ bệnh khảm lá sắn

                  

                     Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, phường.

 

Năm 2020 của toàn thị xã trồng khoảng 700 ha sắn, đến nay đã trồng được khoảng 576ha. Bệnh khảm lá sắn đang diễn ra trên địa bàn với diện tích khoảng 323ha, được xác định nguyên nhân ban đầu là do nguồn giống, người dân đã sử dụng giống bị nhiễm bệnh hoặc đang ủ bệnh từ vụ trước để gieo trồng. UBND thị xã  đã có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tuyên truyền phổ biến bệnh khảm lá sắn và tác hại của bệnh đến nông dân; chỉ đạo tiêu hủy gốc, thân, lá cây bị bệnh bằng cách đốt, chôn lấp để hạn chế nguồn bệnh; nghiêm cấm việc vận chuyển thân, gốc, lá sắn ra khỏi vùng nhỉễm bệnh và không được sử dụng thân sắn đã nhiễm bệnh để làm hom giống trồng cho vụ trồng năm sau. Tuy nhiên, việc triển khai, tổ chức thực hiện của các địa phương chưa đầy đủ, đồng bộ các biện pháp, chỉ đạo chưa kiên quyết, người dân còn chủ quan trong việc phòng chống bệnh khảm lá sắn.

Thực hiện Thông báo số 42/TB-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Phương tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình bệnh khảm lá sán xảy ra trên địa bàn tỉnh.  Để hạn chế thiệt hại và ngăn ngừa bệnh khảm lá sắn lây lan trên các vùng trồng sắn vụ trồng năm 2019-2020 và cho những năm sau. UBND thị xã yêu cầu UBND các phường, xã và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp sau:

1. UBND các xã, phường

- Thành lập ngay các Tổ chỉ đạo phòng, chống bệnh bệnh khảm lá sắn tại các phường, xã để khẩn trương chỉ đạo, huy động lực lượng nhổ bỏ cây sắn nhiễm bệnh để tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Chậm nhất đến ngày 28/02/2020 phải hoàn thành xong công tác tiêu hủy cây sắn bị bệnh. Tổng hợp, thống kê diện tích nhiễm bệnh khảm lá sắn, diện tích tiêu hủy và các biện pháp phòng chống bệnh, báo cáo UBND thị xã (Qua Trung tâm Dịch nông nghiệp) để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan.

- Đối với các địa phương chưa phát hiện bệnh khảm lá sắn cần theo dõi thường xuyên, không được chủ quan, tổ chức, kiểm tra, rà soát diện tích trồng sắn, bệnh khảm lá để khoanh vùng chỉ đạo, dập dịch; các diện tích chưa gieo trồng cần tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt nguồn giống, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân nhập hoặc vận chuyển hom giống sắn không rõ nguồn gốc về trồng trên địa bàn.

2. Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

- Phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao và UBND các xã, phường tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn nhận dạng triệu chứng bệnh, tác hại, lây lan của bệnh và các bỉện pháp phòng trừ cho nông dân trồng sắn theo Quy trình kỹ thuật của Cục Bảo vệ thực vật đã ban hành (Công văn số 1605/BVTV-TV ngày 21/7/2017 của Cục Bảo vệ thực vật).

- Tham mưu UBND thị xã Thành lập Ban/ Tổ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc phòng trừ bệnh khảm lá sắn tại các địa phương có trồng sắn.

- Phân công cán bộ về trực tiếp Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống bệnh khảm lá sắn tại các địa phương đang xảy ra dịch bệnh. Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật làm tốt công tác điều tra, dự tính dự báo, chỉ đạo phòng trừ bệnh khảm lá sắn và sinh vật gây hại cây trồng khác, nhằm đảm bảo an toàn dịch hại, năng suất, sản lượng cây trồng năm 2020.

3. Phòng Tài chính - Kế Hoạch

Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế hướng dẫn cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ; hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh.

Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn triển khai, nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như trên;                                                                        KT. CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh;                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

- Sở Nông nghiệp&PTNT;

- Chi cục Trồng trọt-BVTV;

- TV Thị ủy, TTHĐND thị xã;   

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;                                                                              

- VP HĐND &UBND thị xã;

- Các ngành Kinh tế, Trung tâm DVNN,

TC-KH,VH-TT,Trung tâm VH-TT-TT;                                                                          

- Lưu VT.

                     

                                                                                  Nguyễn Thị Thu Hương                                                                 

 

 

                                 

 

          

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO KHẢM LÁ SẮN

(Kèm theo Công văn số       /UBND-NN ngày       /02/2020)

 

TT

UBND xã, phường

Cán bộ chi đạo

Ghi chú

1

Hương Xuân

Phan Khân, Nguyễn Thị Thanh Vân

 

2

Hương Chữ

Phạm Bá Phú, Nguyễn Anh Văn

 

3

Hương Văn

Võ Thị Kỳ

 

4

Hương Vân

Lê Bá Dũng, Phan Ngọc Phương

 

5

Tứ Hạ

Nguyễn Dũng, Đoàn Phước Lễ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND xã, phường.........                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 
 

 

BÁO CÁO DIỆN TÍCH TRỒNG VÀ BỊ BỆNH KHẢM LÁ SẮN NĂM 2020

 

STT

 

Tên HTX

 

Kế hoạch (ha)

 

Thực hiện (ha)

Trong đó

DT bị bệnh (ha)

DT phòng trừ (ha)

 

 

Lý do DT tăng, giảm so với KH

Trồng xen

Trồng thuần

TL <30% cây bị bệnh

TL 30- 70% cây bị bệnh

TL >70% cây bị bệnh

Tiêu hủy sắn, chăm sóc lạc

Tiêu hủy sắn, trồng dặm lại

Tiêu hủy sắn, trồng mè,...

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Mẫu báo cáo này thay thế mẫu báo cáo tại Công văn số 324/UBND-NN ngày 11/02/2020 về việc tăng cường chỉ đạo phòng trừ bệnh khảm lá sắn của UBND thị xã.

- UBND Phường, xã báo cáo riêng từng HTX theo mẫu.

                                                                                                                   ………, ngày     tháng    năm 2020

 TM. UBND (PHƯỜNG/ XÃ)

     CHỦ TÍCH

   (Ký, đóng dấu)

 

Tập tin đính kèm:
Ái Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 99.932
Truy cập hiện tại 141