C:\Fportal\HuongTra\huongtoan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch về việc triển khai kê khai đăng ký, cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Ngày cập nhật 21/04/2022

Thực hiện Công văn số 737/UBND-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2022 của UBND thị xã Hương Trà về việc triển khai đăng ký cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đăng ký, cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, như sau :

          I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

Tổ chức rà soát kê khai, đăng ký đất đai bắt buộc đối với các thửa đất còn lại chưa kê khai, đăng ký, cấp giấy, cấp đổi đất đai của người sử dụng đất đang sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) cho các trường hợp đủ điều kiện tạo điều kiện cho người sử dụng đất thực hiện các quyền.

2. Yêu cầu

Tuyền sâu rộng đến người sử dụng đất chưa kê khai, đăng ký theo Quy định tại Điều 95, Luật đất đai năm 2013. Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý. Trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc kê khai, đăng ký thì tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

          II. Phạm vi, đối tượng thực hiện

  1. Phạm vi thực hiện

Việc kê khai, đăng ký đất đai cho người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý trên địa bàn xã.

2. Đối tượng thực hiện

Đối tượng cần kê khai, đăng ký được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận) gồm: Hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cộng đồng dân cư; cơ sở tôn giáo; tổ chức trong nước (cụ thể: tổ chức kinh tế; cơ quan, đơn vị của Nhà nước; tổ chức sự nghiệp công lập; tổ chức khác) và tổ chức nước ngoài (cụ thể: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức ngoại giao).

III. Nội dung thực hiện

Tiếp tục rà soát lập danh sách các thửa đất chưa kê khai đăng ký, cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở trong quý II, III/2022.

Xây dựng Kế hoạch thông báo cho người sử dụng đất đến kê khai đăng ký theo quy định tại Điều 95, Luật đất đai năm 2013.

IV. Tổ chức thực hiện

  1. UBND xã

Cử đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế trực tiếp chỉ đạo cán bộ công chức phối hợp với các ban ngành, thôn trưởng triển khai thực hiện để hoàn thành kế hoạch đăng ký, cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận QSD, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  1. Bộ phận Địa chính – Xây dựng

Phối hợp với các Thôn trưởng tiến hành rà soát lập danh sách các thửa đất chưa kê khai đăng ký, cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở trên địa bàn xã. Niêm yết công khai danh sách các thửa đất tại các thôn chưa kê khai đăng ký.

Phối hợp với các thôn trưởng thông báo cho người sử dụng đất đến kê khai đăng ký; hướng dẫn hồ sơ thủ tục cho các hộ gia đình, cá nhân tổ chức kê khai đăng ký đảm bảo hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật;  

Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ kê khai đăng ký, cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở theo trình tự, thủ tục quy định.

  1. Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch

Phối hợp với bộ phận Địa chính giải quyết các tranh chấp, vướng mắc có liên quan; tham gia cung cấp các thông tin liên quan đến hộ tịch; xác nhận hàng thừa kế; chứng thực chữ ký…

  1. Bộ phận Văn hóa – Xã Hội

Phối hợp với bộ phận Địa chính - Xây dựng thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách kê khai đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân thực hiện kê khai đăng ký;

Tuyên truyền quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc kê khai đăng ký đất đai và xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 91/2019/NĐ - CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

5. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội xã

Tổ chức tuyên truyền đến Tuyên truyền quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc kê khai đăng ký đất đai và xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 91/2019/NĐ - CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

6. Các ông, bà Thôn trưởng

Phối hợp với bộ phận Địa chính - Xây dựng chịu trách nhiệm thông báo cho người sử dụng đất chưa thực hiện việc kê khai đăng ký, cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến tại Hội trường UBND xã để thực hiện kê khai đăng ký theo kế hoạch (có giấy mời và danh sách chi tiết kèm theo của từng thôn).

Phối hợp với bộ phận Địa chính - Xây dựng để tham gia kiểm tra hiện trạng, xác nhận tình trạng sử dụng đất của người sử dụng đất.

Trên đây là Kế hoạch triển khai đăng ký, cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Hương Toàn năm 2022. Yêu cầu các ban ngành đoàn thể, bộ phận chuyên môn UBND xã và người sử dụng đất nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

vl
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.199
Truy cập hiện tại 26