Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
quyết định 1186 /QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC về chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch covid-19
Ngày cập nhật 20/05/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1186 /QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 05 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và đến các cơ quan cấp tỉnh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, giao trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị thực hiện các công việc sau:

1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã, Chi nhánh bảo hiểm xã hội cấp huyện, Chi cục Thuế cấp huyện có trách nhiệm thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính phần việc của đơn vị mình  trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phổ biến và sao gửi Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội cùng cấp đóng trên địa bàn huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;

- Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh (gửi qua mạng);

- UBND các xã, phường, thị trấn (gửi qua mạng);
- Lưu: VT, HCC.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phương


Phụ lục

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TỪ UBND CẤP XÃ ĐẾN UBND CẤP HUYỆN VÀ ĐẾN CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH VỀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1186 /QĐ-UBND ngày  15 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh)

 

1. Quy trình Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

- Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trong đó: 03 ngày làm việc tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện; 02 ngày làm việc tại UBND cấp huyện; 02 ngày làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 01 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Nội dung Quy trình nội bộ:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của BHXH cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho tổ chức/cá nhân

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho chuyên viên BHXH xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 1.1

Chuyên viên BHXH cấp huyện

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động

08 giờ làm việc

Bước 1.2

Lãnh đạo BHXH cấp huyện

Ký văn bản xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động

08 giờ làm việc

Bước 1.3

Văn thư BHXH cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển văn bản, hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) đến Bộ phận TN&TKQ của Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Phòng LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho BHXH cấp huyện

- Chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) cho chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH xử lý

02 giờ làm việc

Bước 2.1

Chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo các văn bản theo quy định trình lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 2.2

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

Xem xét, thẩm định, xác nhận các văn bản dự thảo trình lãnh đạo UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 2.3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt các văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 2.4

Văn thư của UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp huyện;

- Chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) cho Chuyên viên Phòng Lao động – Tiền lương - BHXH xử lý.

02 giờ làm việc

Bước 3.1

Chuyên viên Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo các văn bản, quyết định theo quy định.

04 giờ làm việc

Bước 3.2

Lãnh đạo Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội

Xem xét, thẩm định, xác nhận các văn bản dự thảo trình lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 3.3

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

Ký duyệt các văn bản trình lãnh đạo UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 3.4

Văn thư của Sở LĐ-TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở LĐ-TB&XH;

- Chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý

01 giờ làm việc

Bước 4.1

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 4.2

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, ký phê duyệt vào hồ sơ

01 giờ làm việc

Bước 4.3

Lãnh đạo UBND tỉnh

Ký Quyết định hỗ trợ người lao động

01 giờ làm việc

Bước 4.4

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Phòng LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

01 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của Phòng LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức/cá nhân.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

64 giờ làm việc

 

2. Quy trình Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trong đó: 02 ngày làm việc tại UBND cấp huyện; 02 ngày làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 01 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Nội dung Quy trình nội bộ:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.

Bộ phận TN&TKQ của Phòng LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho tổ chức/cá nhân

- Chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) cho chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH xử lý

02 giờ làm việc

Bước 1.1

Chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo các văn bản theo quy định trình lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 1.2

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

Xem xét, thẩm định, xác nhận các văn bản dự thảo trình lãnh đạo UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 1.3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt các văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 1.4

Văn thư của UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 2.

Bộ phận TN&TKQ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp huyện;

- Chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) cho Chuyên viên Phòng Lao động – Tiền lương - BHXH xử lý.

02 giờ làm việc

Bước 2.1

Chuyên viên Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo các văn bản, quyết định theo quy định.

04 giờ làm việc

Bước 2.2

Lãnh đạo Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội

Xem xét, thẩm định, xác nhận các văn bản dự thảo trình lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 2.3

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

Ký duyệt các văn bản trình lãnh đạo UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 2.4

Văn thư của Sở LĐ-TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 4.

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở LĐ-TB&XH;

- Chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý

01 giờ làm việc

Bước 4.1

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 4.2

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, ký phê duyệt vào hồ sơ

01 giờ làm việc

Bước 4.3

Lãnh đạo UBND tỉnh

Ký Quyết định hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn

01 giờ làm việc

Bước 4.4

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Phòng LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

01 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của Phòng LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức/cá nhân.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

 

3. Quy trình Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

- Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trong đó: 05 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 02 ngày làm việc tại Chi cục Thuế cấp huyện; 02 ngày làm việc tại UBND cấp huyện; 02 ngày làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 01 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Nội dung Quy trình nội bộ:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho tổ chức/cá nhân

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức LĐ-TB&XH xử lý hồ sơ

02 giờ làm việc

Bước 1.1

Công chức LĐ-TB&XH, Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp xã

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản

32 giờ làm việc

Bước 1.2

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt các văn bản gửi Chi cục Thuế cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 1.3

Văn phòng/Văn thư UBND cấp xã

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển văn bản, hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) đến Bộ phận TN&TKQ của Chi cục Thuế cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Chi cục Thuế tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND  cấp xã

- Chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) cho chuyên viên Chi cục Thuế xử lý

02 giờ làm việc

Bước 2.1

Chuyên viên Chi cục Thuế

Xem xét, thẩm tra, tổ chức xử lý hồ sơ, dự thảo các văn bản theo quy định trình lãnh đạo Chi cục Thuế

08 giờ làm việc

Bước 2.2

Lãnh đạo Chi cục Thuế

Xem xét, thẩm định, xác nhận các văn bản dự thảo trình lãnh đạo UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 2.3

Văn thư của Chi cục Thuế

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Phòng LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công huyện

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Phòng LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Chi cục Thuế cấp huyện

- Chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) cho chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH xử lý

02 giờ làm việc

Bước 3.1

Chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo các văn bản theo quy định trình lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 3.2

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

Xem xét, thẩm định, xác nhận các văn bản dự thảo trình lãnh đạo UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 3.3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt các văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 3.4

Văn thư của UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận TN&TKQ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp huyện;

- Chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) cho Chuyên viên Phòng Lao động – Tiền lương - BHXH xử lý.

02 giờ làm việc

Bước 4.1

Chuyên viên Phòng Việc làm – An toàn lao động

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo các văn bản, quyết định theo quy định.

04 giờ làm việc

Bước 4.2

Lãnh đạo Phòng Việc làm – An toàn lao động

Xem xét, thẩm định, xác nhận các văn bản dự thảo trình lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 4.3

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

Ký duyệt các văn bản trình lãnh đạo UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 4.4

Văn thư của Sở LĐ-TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở LĐ-TB&XH;

- Chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý

01 giờ làm việc

Bước 5.1

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 5.2

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, ký phê duyệt vào hồ sơ

01 giờ làm việc

Bước 5.3

Lãnh đạo UBND tỉnh

Ký Quyết định hỗ trợ hộ kinh doanh

01 giờ làm việc

Bước 5.4

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Công chức tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

01 giờ làm việc

Bước 6

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức/cá nhân.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

96 giờ làm việc

 

4. Quy trình Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được Danh sách do Ủy ban nhân dân cấp xã trình. Trong đó: 02 ngày làm việc tại UBND cấp huyện; 02 ngày làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 01 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Nội dung Quy trình nội bộ:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho tổ chức/cá nhân

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức LĐ-TB&XH xử lý hồ sơ

Không quy định

Bước 1.1

Công chức LĐ-TB&XH, Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp xã

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản trình lãnh đạo UBND cấp xã

Không quy định

Bước 1.2

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt các văn bản gửi UBND cấp huyện

Không quy định

Bước 1.3

Văn phòng/Văn thư UBND cấp xã

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển văn bản, hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) đến Bộ phận TN&TKQ của Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện

Không quy định

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Phòng LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND  cấp xã

- Chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) cho chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH xử lý

02 giờ làm việc

Bước 2.1

Chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo các văn bản theo quy định trình lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 2.2

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

Xem xét, thẩm định, xác nhận các văn bản dự thảo trình lãnh đạo UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 2.3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt các văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 2.4

Văn thư của UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp huyện;

- Chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) cho Chuyên viên Phòng Lao động – Tiền lương - BHXH xử lý.

02 giờ làm việc

Bước 3.1

Chuyên viên Phòng Việc làm – An toàn lao động

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo các văn bản, quyết định theo quy định.

04 giờ làm việc

Bước 3.2

Lãnh đạo Phòng Việc làm – An toàn lao động

Xem xét, thẩm định, xác nhận các văn bản dự thảo trình lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 3.3

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

Ký duyệt các văn bản trình lãnh đạo UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 3.4

Văn thư của Sở LĐ-TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở LĐ-TB&XH;

- Chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý

01 giờ làm việc

Bước 4.1

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 4.2

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, ký phê duyệt vào hồ sơ

01 giờ làm việc

Bước 4.3

Lãnh đạo UBND tỉnh

Ký Quyết định hỗ trợ người lao động

01 giờ làm việc

Bước 4.4

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Công chức tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

01 giờ làm việc

Bước 5

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức/cá nhân.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

 

5. Quy trình Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

- Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trong đó: 07 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 02 ngày làm việc tại UBND cấp huyện; 02 ngày làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 01 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Nội dung Quy trình nội bộ:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho tổ chức/cá nhân

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức LĐ-TB&XH xử lý hồ sơ

02 giờ làm việc

Bước 1.1

Công chức LĐ-TB&XH, Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp xã

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư

24 giờ làm việc

Bước 1.2

Công chức LĐ-TB&XH, Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp xã

Niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 02 ngày làm việc

16 giờ làm việc

Bước 1.3

Công chức LĐ-TB&XH cấp xã

Dự thảo văn bản trình lãnh đạo UBND cấp xã

08 giờ làm việc

Bước 1.4

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt các văn bản gửi UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 1.5

Văn phòng/Văn thư UBND cấp xã

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển văn bản, hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) đến Bộ phận TN&TKQ của Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Phòng LĐ-TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND  cấp xã

- Chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) cho chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH xử lý

02 giờ làm việc

Bước 2.1

Chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo các văn bản theo quy định trình lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 2.2

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

Xem xét, thẩm định, xác nhận các văn bản dự thảo trình lãnh đạo UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 2.3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt các văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 2.4

Văn thư của UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp huyện;

- Chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) cho Chuyên viên Phòng Lao động – Tiền lương - BHXH xử lý.

02 giờ làm việc

Bước 3.1

Chuyên viên Phòng Việc làm – An toàn lao động

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo các văn bản, quyết định theo quy định.

04 giờ làm việc

Bước 3.2

Lãnh đạo Phòng Việc làm – An toàn lao động

Xem xét, thẩm định, xác nhận các văn bản dự thảo trình lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 3.3

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

Ký duyệt các văn bản trình lãnh đạo UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 3.4

Văn thư của Sở LĐ-TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở LĐ-TB&XH;

- Chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý

01 giờ làm việc

Bước 4.1

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 4.2

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, ký phê duyệt vào hồ sơ

01 giờ làm việc

Bước 4.3

Lãnh đạo UBND tỉnh

Ký Quyết định hỗ trợ người lao động

01 giờ làm việc

Bước 4.4

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Công chức tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

01 giờ làm việc

Bước 5

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức/cá nhân.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

96 giờ làm việc

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 99.932
Truy cập hiện tại 150