Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
TUYÊN TRUYỀN VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ GIAI ĐOẠN 2019-2021
Ngày cập nhật 26/07/2019

Mỗi đơn vị hành chính đều gắn liền với bề dày lịch sử truyền thống của địa phương. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, có thể có sự điều chỉnh tách nhập thôn, làng, xã, huyện, tỉnh nhất định nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975 đến nay, đơn vị hành chính các cấp ở nước ta đã được điều chỉnh, sắp xếp lại phù hợp với từng giai đoạn lịch sử và đã đạt được một số kết quả tích cực góp phần phát huy nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

TUYÊN TRUYỀN VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ GIAI ĐOẠN 2019-2021

 

Mỗi đơn vị hành chính đều gắn liền với bề dày lịch sử truyền thống của địa phương. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, có thể có sự điều chỉnh tách nhập thôn, làng, xã, huyện, tỉnh nhất định nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975 đến nay, đơn vị hành chính các cấp ở nước ta đã được điều chỉnh, sắp xếp lại phù hợp với từng giai đoạn lịch sử và đã đạt được một số kết quả tích cực góp phần phát huy nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

I. CƠ SỞ VÀ LÝ DO CỦA PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1. Cơ sở

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Cháp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã  ( sau đây gọi là Nghị quyết 37-NQ/TW).

- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 ( sau đây gọi là Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14).

- Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2-2019 của Chính phủ ban hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

- Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 10 tháng 6 năm 2019 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

2. Lý do của phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Tính đến ngày 31/12/2018 của thị xã Hương Trà có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường và 9 xã, trong đó:

- Số đơn vị hành chính cấp xã đạt cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiện và quy mô dân số: 7 đơn vị phường (Tứ Hạ, Hương Vân, Hương Văn, Hương Xuân, hương Chữ, Hương An, Hương Hồ).

Cụ thể:

- Số đơn vị hành chính cấp xã đạt 01 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số, tiêu chuẩn còn lại đạt trên 50%, gồm 03 đơn vị (Hương Phong, Bình Điền, Bình Thành).

- Số đơn vị hành chính cấp xã đạt trên 50% đến dưới 100% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số, gồm 01 đơn vị (xã Hương Thọ).

- Số đơn vị hành chính cấp xã có 01 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn, gồm 04 xã: Hải Dương, Hương Toàn, Hương Vinh, Hương Bình.

+ Số đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên, gồm 03 xã (Hải Dương, Hương Toàn, Hương Vinh).

+ Số đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy mô dân số, gồm 01 xã (Hương Bình).

- Số đơn vị hành chính cấp xã có cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định: 01 đơn vị (xã Hồng Tiến).

Như vậy, căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, thị xã Hương Trà có 01 xã thuộc diện cần phải sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021, cụ thể:

Xã Hồng Tiến: diện tích tự nhiên 22,1km2 (đạt 44,2%), dân số 1.559 người (đạt 31,18%).

3. Phương án sắp xếp:

Hợp nhất 2 xã Hồng Tiến và xã Bình Điền, sau khi hợp nhất xã mới có diện tích tự nhiên 140,02km2 (đạt 280,04%), dân số 5.951 người (đạt 119,02%).

Việc hợp nhất 02 xã Hồng Tiến và xã Bình Điền vì có vị trí địa lý gần kề nhau, có trục giao thông chính và gắn kết đường liên thôn, nên thuận tiện trong giao thông giữa 2 xã. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân xã Hồng Tiến (do xâm canh, xâm cư từ lâu) đang cư trú và sản xuất trên đất do xã Bình Điền quản lý.

Xã mới đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số theo quy định tại Nghị quyết 1211/NQ-UBTVQH13. Sau khi nhập, xã mới có tiềm năng và động lực để phát triển kinh tế vùng, mang lại đời sống kinh tế cao cho người dân.

Tên đơn vị hành chính mới: xã Bình Tiến

II. Lợi ích của việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã

1.     Giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy:

Thực tế cho thấy, những năm qua, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã vẫn còn cồng kềnh, nhiều đầu mối. Với các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô, diện tích quá nhỏ và có nhiều nhiều người quản lý; các xã nhỏ cũng khó hỗ trợ nhau phát huy được thế mạnh của mình.

Thị xã hiện chỉ có 01 xã (Hồng Tiến) chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên. Là một xã nhỏ nhưng biên chế vẫn thực hiện theo quy định về xã loại 3 có tối đa 21 cán bộ, công chức và 15 cán bộ không chuyên trách. Xã có hệ thống trường học từ mầm non, trường tiểu học tương ứng và 1 trạm y tế với bộ máy quản lý, viên chức làm việc riêng. Cùng với sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã chưa bảo đảm 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích, các trường học, trạm y tế trên địa bàn sẽ được sắp xếp, sáp nhập cho phù hợp. Sau sáp nhập, đầu mối xã, các trường, trạm y tế đều giảm. Bộ máy cán bộ quản lý cũng bớt cồng kềnh so với trước.

2.Nâng cao chất lượng cán bộ

Cùng với tinh thần thu gọn đầu mối, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Công việc tại đơn vị  hành chính sau sáp nhập sẽ nhiều và yêu cầu cao hơn trước. Để đáp ứng được yêu cầu công việc hành chính cấp xã, phục vụ người dân tốt hơn đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức này phải có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất. Về lâu dài, khi được sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, có quy mô dân số lớn hơn, để đạt được sự tín nhiệm của đông đảo đảng viên và cử tri, mỗi cán bộ đều phải cố gắng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

Vì vây, việc hợp nhất xã Bình Điền và Hồng Tiến thành đơn vị hành chính mới gắn với tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động thực sự cần thiết và cấp thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của thị xã vầ của tỉnh.

3.Tạo động lực cho phát triển kinh tê- xã hội, Quốc phòng an ninh:

- Về kinh tế: Sau khi sắp xếp lại sẽ giảm chi phí ngân sách chi trả cho cán bộ, công chức và người lao động của một đơn vị hành chính; tập trung được các nguồn lực đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng; Có nhiều cơ hội để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của địa phương, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, thay đổi sự phân bố dân cư, thu hút được sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp; địa giới hành chính mở rộng sẽ làm thay đổi về kinh tế, tăng giá trị sử dụng đất đai, tạo ra những ngành nghề mới và việc làm mới, nâng cao giá trị lao động, tạo môi trường ứng dụng rộng rãi khoa học, công nghệ; kinh tế đa dạng và phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao.

- Về xã hội: Tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động; đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, các hoạt động văn hóa, tinh thần đa dạng; Sau khi sáp nhập, các đơn vị như trường học, trạm y tế, các hội, đoàn thể cũng sáp nhập, tổ chức lại hoạt động theo đơn vị hành chính mới. Điều này sẽ tạo điều kiện tốt hơn để chăm lo, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, an sinh xã hội.

- Về Quốc phòng, an ninh: Tăng cường khả năng và tiềm lực cho khu vực phòng thủ, công tác bảo đảm quốc phòng-an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho huy động và sử dụng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, tăng cường khả năng đảm bảo kinh phí tại chổ cho các khu vực phòng thủ và nâng cao hiệu quả công tác giữ vững quốc phòng-an ninh của địa phương; tạo ra nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; kết hợp chặc chẽ giữa phát triển kinh tế và giữ vững quốc phòng- an ninh.

4. Về thủ tục hành chính:

- Giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân hơn; Xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn hơn, đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; có điều kiện tập trung xây dựng bộ phận tiếp nhận hồ sơ và kết quả hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ trực tuyến.

Hồ Quỳnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 70.263
Truy cập hiện tại 149