Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
HĐND xã Triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm
Ngày cập nhật 06/11/2018

HĐND xã Triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người

 giữ chức vụ do HĐND xã bầu, nhiệm kì 2016- 2021

 

Vừa qua, TT.HĐND xã Hương Toàn triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HDND xã bầu, nhiệm kỳ 2016- 2021. Theo kế hoạch, trong lần này HĐND sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 8/9 đồng chí đủ điều kiện HĐND xã bầu, dự kiến việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được thực hiện tại kỳ họp HĐND xã Kỳ họp cuối năm 2018.

Tại buổi họp đồng chí Tống Hồ Thanh Xuân- Bí thư Đảng ủy/chủ tịch HĐND xã đề nghị các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị  báo cáo bằng văn bản đầy đủ, súc tích các nội dung theo quy định tại Điều 5 của Nghị quyết số 85/2014/QH13, mẫu báo cáo tập trung vào nội dung tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển biến” trong nội bộ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tự đánh giá kiểm điểm về việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh gọn biên chế ở cơ quan, tổ chức đơn vị mình theo Hội nghị lần thứ 06 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII ) và Nghị quyết 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiết tục cải cách bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phải thực hiện kê khai tài sản theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 17 Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập.

Việc lấy phiếu tín nhiệm, cần thực hiện khách quan, công tâm, trách nhiệm, góp phần xây dựng bộ máy của Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, hoàn thiện. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các bộ phận chuyên môn của UBND xã chuẩn bị chu đáo các văn bản phục vụ kỳ họp, góp phần để kỳ họp HĐND xã cuối năm diễn ra thành công.

                                                                       Ái Bình

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 128.332
Truy cập hiện tại 151