Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hương Toàn tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019
Ngày cập nhật 21/01/2019

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 25/8/ 2016 của UBND thị xã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 78b/QĐ-UBND ngày 7/9/2016 về ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020, vừa qua UBND xã quyết định phê duyệt kế hoạch CCHC năm 2019 với các nội dung  sau:

1. Cải cách thể chế: Đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được ban hành đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo chất lượng theo quy định; 100% văn bản QPPL do trung ương, tỉnh, thị xã ban hành được triển khai kịp thời.

         2. Cải cách TTHC và kiểm soát TTHC: 100% thủ tục hành chính (TTHC) của xã được quy trình hóa theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; % TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại của xã; 70% TTHC  quy định tại Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên. Phấn đấu 5% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giao trả trực tuyến ở mức độ 4.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: - Rà soát, sắp xếp lại tổ chức các bộ phận chuyên môn, các đơn vị  theo quy định; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Phấn đấu 100% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định; 100% cán bộ, công chức đạt tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm khi được phê duyệt.

5. Cải cách tài chính công: Tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và đảm bảo nguồn thu, tập trung huy động các nguồn lực trong xã hội chi đầu tư phát triển. Thực hiện cân đối ngân sách xã theo hướng tích cực, đảm bảo tỷ lệ tích lũy hợp lý cho đầu tư phát triển, thực hiện tiết kiệm triệt để, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn ngân sách, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội.

6. Hiện đại hóa nền hành chính: Tất cả các ban , ngành, đơn vị liên quan triển khai ứng dụng văn bản điện tử liên thông 4 cấp trên phần mềm; Tất cả cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ trong giải quyết công việc; tất cả văn bản sử dụng chữ ký số khi giao dịch văn bản trên mạng; tất cả các ngành của UBND xã đều thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

7. Chỉ đạo, điều hành: Thủ trưởng cơ quan trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị mình quản lý; Thực hiện tự kiểm tra công tác trong nội bộ và có yêu cầu của cấp trên

Trên cơ sở kế hoạch này, Chủ tịch UBND xã đã yêu cầu các ban, ngành nghiêm túc thực hiện để công tác cải cách hành chính ngày càng hiệu quả, chất lượng,đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 

Ái Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 128.332
Truy cập hiện tại 149