Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Ngày 20/10/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 350/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 21/8/2023 của HĐND tỉnh ban hành quy định các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025.
Quyết định thanh lý tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn  

 

Kế hoạch Kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ  của Tổ công tác của Chủ tịch UBND thị xã liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá đúng tình hình chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Phát hiện và kiến nghị khắc phục những sai sót hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những hành vi vi phạm các quy định hiện hành của nhà nước về thực thi công vụ.

- Xây dựng môi trường làm việc dân chủ, lành mạnh, khoa học; cơ quan, đơn vị xanh, sạch, gọn gàng, an toàn. 

- Nâng cao vai trò trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; chấm dứt các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

2. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo đúng pháp luật, khách quan, chính xác. Kiểm tra thực hiện đúng nguyên tắc, kế hoạch.

- Có biên bản làm việc, kết luận rõ ràng, cụ thể những vấn đề về thực thi công vụ của cơ quan, địa phương; kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo các cấp liên quan.

- Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng kiểm tra công vụ.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Đối tượng

- Kiểm tra các cơ quan, đơn vị, ban, ngành trên địa bàn thị xã và UBND các  xã, phường;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã.

2. Nội dung

2.1. Đối với kiểm tra có thông báo trước

- Việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/01/2021 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã và các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã về kỷ cương, kỷ luật hành chính.

- Công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức, thực hiện chế độ chính sách, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

- Việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở; chấp hành giờ giấc làm việc; các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/01/2021 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã và các văn bản chỉ đạo của trung ương, của UBND tỉnh và thị xã về kỷ cương, kỷ luật hành chính; Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh và Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh, Công văn 2694/UBND-NV ngày 09/10/2019 của UBND thị xã và các văn bản khác có liên quan.

- Công tác kiểm tra, giám sát về công vụ đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý; việc phát hiện và xử lý những trường hợp có hành vi “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, công dân.

- Công tác kiểm tra đối với phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân và các phương tiện thông tin đại chúng đối với hoạt động công vụ của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý.

- Kiểm tra việc phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức; quy chế văn hóa công sở; việc thực hiện quy ước văn hóa cơ quan, đơn vị.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

2.2 Đối với kiểm tra không thông báo trước

- Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh và Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh, Công văn 2694/UBND-NV ngày 09/10/2019 của UBND thị xã; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/01/2021 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã và các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã về kỷ cương, kỷ luật hành chính.

- Các phản ánh của tổ chức, công dân, phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung liên quan đến hoạt động công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và theo ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã; Tổ trưởng Tổ công tác và cấp có thẩm quyền.   

- Kiểm tra việc phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức; Quy chế làm việc; quy chế văn hóa công sở; việc thực hiện quy ước văn hóa cơ quan, đơn vị.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

3. Thời gian:

- Từ cuối tháng 8/2022 đến hết tháng 12/2022.

4. Phương pháp kiểm tra:

4.1.Đối với kiểm tra có thông báo trước

- Tổ Công tác sẽ có thông báo và đề cương báo cáo cho các cơ quan, địa phương được kiểm tra trước 07 ngày.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo theo yêu cầu và báo cáo tại buổi làm việc với Tổ công tác; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác kiểm tra.

- Tổ công tác tiến hành kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý và tiến hành nghiên cứu báo cáo, kiểm tra thực tế hồ sơ, tài liệu liên quan.

- Tổ công tác lập biên bản và kiến nghị xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm (nếu có).

4.2. Đối với kiểm tra không thông báo trước

- Tổ công tác kiểm tra thực tế về hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức; việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, quy chế văn hoá công sở, quy ước văn hóa, nền nếp, tác phong làm việc, các nội dung liên quan đến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ công tác lập biên bản và kiến nghị thủ trưởng đơn vị hoặc Chủ tịch UBND thị xã xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm theo thẩm quyền (nếu có).

III. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC

1. Tổ công tác theo Quyết định định số 1272/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND thị xã .

2. Đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra và các bộ phận có liên quan theo yêu cầu của Tổ kiểm tra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực, chủ trì hoạt động kiểm tra công vụ; xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng Đề cương báo cáo gửi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương để báo cáo UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã theo quy định.

2. Các thành viên Tổ công tác căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch đã đề ra.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tự kiểm tra công vụ hàng tháng trong từng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, đặc biệt tăng cường kiểm tra công vụ trước và sau các kỳ nghỉ lễ năm 2022.

Báo cáo kết quả thực hiện về Tổ Công tác (qua Phòng Nội vụ) trước ngày ngày 15/11 để tổng hợp báo cáo UBND thị xã.

4. Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc về kế hoạch này trên website của Phòng và đôn đốc công tác tự kiểm tra tại các đơn vị.

5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã thông tin rộng rãi trên hệ thống truyền thanh thị xã.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 21/KH-TCT ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Tổ công tác./.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 125.186
Truy cập hiện tại 243